• Jak wdrożyć w praktyce zapis ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w obszarze leczenia bólu?

  Dodano: Marzec 22, 2017

  24 lutego 2017 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Do tej pory zapis ustawy gwarantował prawo do łagodzenia bólu tylko chorym w stanie terminalnym. W ramach obecnego zapisu: „każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia”. Przepisy stanowią podstawę prawną, gwarantującą opiekę przeciwbólową wszystkim chorym, którym towarzyszy ból i cierpienie, niezależnie od rodzaju i stadium choroby.

  O te zmiany zabiegały od lat organizacje pacjenckie Koalicja na rzecz Walki z Bólem, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Fundacja Eksperci dla Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. Organizacje pacjenckie i Towarzystwa naukowe oceniają nowelizację ustawy jako kluczowy krok na drodze do poprawy leczenia bólu w Polsce.

  Po wejściu ustawy w życie, leczenie bólu powinno być codzienną praktyką wszystkich podmiotów leczniczych w całym kraju. Aby tak się stało eksperci z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu uznają konieczność przyjęcia dokumentu regulującego sposób wykonywania ustawy w zakresie leczenia bólu. Proponowany projekt został opracowany w formie Standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej związanej z rozpoznaniem, leczeniem i monitorowaniem bólu. Dokument ma na celu stworzenie ramowych podstaw organizacji postępowania medycznego w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Określa jednolite standardy niezbędnych czynności medycznych danego podmiotu leczniczego: poradni POZ, poradni specjalistycznej, szpitala oraz medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

  Pacjent cierpiący z powodu bólu, zgodnie z zapisem w ustawie otrzyma pomoc od lekarza każdej specjalności. Chory z bólem przewlekłym pierwszą pomoc w tym zakresie powinien dostać od lekarza POZ. Narzędziem pomocniczym stosowanym w wywiadzie z pacjentem będzie „Karta podstawowej oceny nasilenia bólu”. Stosowanie tej karty pozwoli na wdrożenia skutecznej terapii przeciwbólowej, monitorowanie skuteczności leczenia bólu, modyfikację leczenia w przypadku działań niepożądanych. Na tej podstawie lekarz będzie mógł ocenić również stopień satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego.

  W przypadku wyczerpania możliwości diagnostycznych i terapeutycznych lekarz POZ skieruje pacjenta do Poradni Leczenia Bólu. W zaproponowanych Standardach zdefiniowana jest również organizacja postępowania diagnostycznego i leczniczego w ramach świadczeń szpitalnych i medycznych czynności ratunkowych. Eksperci podkreślają, że każdy szpital powinien podlegać obowiązkowi certyfikacji spełnienia wymogów opieki zdrowotnej w zakresie rozpoznania, leczenia i monitorowania bólu.

  Dla pacjentów ze szczególnie trudnym do leczenia bólem eksperci rekomendują organizację
  4 ośrodków wielodyscyplinarnych – Poradni Leczenia Bólu w każdym województwie,
  oraz 4-5 ośrodków klinicznych w Polsce, z możliwością prowadzenia szczegółowej diagnostyki
  i leczenia specjalistycznego z zastosowaniem interwencyjnych technik inwazyjnych. Przypominają również o zapewnieniu kadry specjalistów w zakresie specjalizacji z Medycyny Bólu.

  Propozycje Standardów organizacyjnych regulują jednolity dostęp wszystkich pacjentów do świadczeń medycznych związanych z mierzeniem stopnia natężenia bólu, leczeniem bólu oraz monitorowaniem skuteczności tego leczenia. Zatwierdzenie tych Standardów w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia zagwarantuje realizację postanowień ustawy w praktyce codziennej.

  Projekt rozporządzenia został przedstawiony na konferencji prasowej pt.: „Jak wdrożyć w praktyce zapis ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w obszarze leczenia bólu” 14 marca 2017 roku. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”, udział wzięli: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, dr n. med. Jarosław Woroń – Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej CM UJ w Krakowie, mgr Magdalena Obrębska- Doradca prawny. Fundacja Eksperci dla Zdrowia, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, pomysłodawca Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, organizator kampanii „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”.

  Więcej informacji:
  Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Grzegorza Madeja
  ul. Piękna 28/34 lok. 34, 00-547 Warszawa
  tel./fax. 22/658 23 61
  fundacja@wygrajmyzdrowie.pl
  www.wygrajmyzbolem.pl

  Fundacja Eksperci dla Zdrowia
  ul. Głogowska 18, 00-743 Warszawa
  tel. 502 709 282
  mdomanska@ekspercidlazdrowia.pl

 • Każdy pacjent w Polsce będzie mieć prawo do leczenia bólu!

  Dodano: Październik 26, 2016

  Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany,  w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które zagwarantują wszystkim pacjentom prawo do leczenia bólu. O takie podstawy prawne gwarantujące chorym cierpiącym ból dostęp do jego leczenia zabiegały od lat: Koalicja na rzecz Walki z Bólem, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Fundacja Eksperci dla Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu.

  W trakcie obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Bólem (na konferencji prasowej 20 października 2016 r.) wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz poinformował, że resort pracuje nad nowelizacją ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z proponowanymi przez Ministerstwo Zdrowia zmianami w art. 20  ustawy dodaje się:

  -pkt 1 w brzmieniu: Pacjent ma prawo do leczenia bólu”

  pkt 2 w brzmieniu „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany podejmować działania  polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia”.

  Zapisy te gwarantują realizację prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych łagodzących ból, niezależnie od rodzaju choroby i stadium choroby, wieku i miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego.

  Koalicja na rzecz Walki z Bólem, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Fundacja Eksperci dla Zdrowia oraz specjaliści z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oceniają te zmiany jako kluczowy  krok na drodze do poprawy leczenia bólu w Polsce.

  Obecny zapis ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje prawo do łagodzenia bólu tylko chorym w stanie terminalnym (Art. 20 ust. 2 zdanie drugie: „Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień”).

  Tymczasem lekarze i pacjenci są zgodni, że leczenie bólu powinno być integralną częścią terapii osób z różnymi schorzeniami, którym towarzyszą dolegliwości bólowe i cierpienie. Dotyczy to nie tylko pacjentów z nowotworami! Z danych epidemiologicznych wynika, że do najczęszystych zespołów bólu przewlekłego zalicza się: chorobę zwyrodnieniową stawów (34 proc.), bóle krzyża (18 proc.), bóle głowy (15 proc.), urazy (12 proc.) oraz ból neuropatyczny 5–8 proc. Pacjenci z bólem przewlekłym nienowotworowym powinni mieć dostęp do leczenia bólu na zasadach przyjętych obecnie dla pacjentów onkologicznych. A leczenie bólu powinno być realizowane we wszystkich ośrodkach medycznych w całym kraju.

  W czerwcu 2016 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjenta – zorganizowanym z inicjatywy przewodniczącego zespołu – posła Krzysztofa Ostrowskiego – przedstawiony został raport, który zawiera najpilniejsze potrzeby w zakresie leczenia bólu w Polsce oraz rekomendacje na temat systemowych rozwiązań, które mają poprawić skuteczność opieki przeciwbólowej w naszym kraju. Zostały one określone wspólnie przez Koalicję na rzecz Walki z Bólem, Fundację Wygrajmy Zdrowie, Fundację Eksperci dla Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

  Jedną z najważniejszych propozycji jest też wprowadzenie do praktyki lekarskiej, zwłaszcza lekarzy POZ, „Karty podstawowej oceny nasilenia bólu”. Ma ona pomóc dobierać skuteczne leczenie przeciwbólowe. Jest to o tyle istotne, że obecnie pacjenci z bólem przewlekłym nienowotworowym leczeni są głównie lekarze rodzinni, których wiedza na ten temat jest często niewystarczająca. Dlatego nadużywają oni nieopioidowe leki przeciwbólowe (takie jak paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ), które nie są skuteczne w terapii w bólu o umiarkowanym i silnym stopniu. Zbyt duże dawki tych leków mogą jednak powodować groźne dla zdrowia i życia powikłania.

  Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz zapewnił również (podczas konferencji 20 października), że resort jest bardzo otwarty na „rozszerzanie gamy refundowanych leków przeciwbólowych i zwiększenie ich dostępności nie tylko dla pacjentów cierpiących na ból nowotworowy”. Rodzi to nadzieję, że dostęp pacjentów z przewlekłymi chorobami nienowotworowymi do skutecznych analgetyków opioidowych może się w przyszłości znacznie poprawić.

  .

   

 • Europejski Tydzień Walki z Bólem

  Dodano: Październik 25, 2016

  Leczenie bólu to prawo każdego pacjenta!

  Prawo każdego pacjenta do leczenia bólu, niezależnie od jego przyczyny, wynika z Konstytucji RP. Gwarantuje ona wszystkim obywatelom prawo do ochrony życia, godności i zdrowia. Jednak, aby zapewnić całemu społeczeństwu faktycznie równy dostęp do leczenia bólu, konieczna jest m.in. zmiana w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – przekonuje Koalicja na Rzecz Walki z Bólem, Fundacja Wygrajmy Zdrowie oraz Fundacja Eksperci dla Zdrowia.

  We współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu organizacje te określiły najpilniejsze potrzeby w zakresie leczenia bólu, towarzyszącego różnym chorobom i przedstawiły propozycje systemowych rozwiązań, które mają poprawić skuteczność opieki przeciwbólowej w Polsce. W czerwcu 2016 roku rekomendacje te zabrano w raporcie, który przedstawiono na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów zorganizowanym z inicjatywy przewodniczącego zespołu – posła Krzysztofa Ostrowskiego.

  Najważniejsze rekomendacje to m.in.:

  1. Stworzenie systemowych rozwiązań prawnych, które będą gwarantować realizację prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych łagodzących ból niezależnie od rodzaju i stadium choroby, wieku i miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Można to uzyskać wprowadzając zmiany do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której obecny zapis gwarantuje prawo do łagodzenia bólu tylko chorym w stanie terminalnym (art. 20 ust. 2 zdanie drugie: „Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień”). Po zmianach, prawo do leczenia bólu miałby zagwarantowany każdy pacjent.

  2. Wprowadzenie do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zapisu, który na wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych nakładałby obowiązek oceniania dolegliwości bólowych u pacjentów, leczenia ich oraz monitorowania objawów niepożądanych zastosowanego leczenia.

  3. Opracowanie standardów postępowania przeciwbólowego w placówkach medycznych. Po wdrożeniu gwarantowałyby one objęcie opieką przeciwbólową każdego pacjenta, zarówno przebywającego w szpitalu, jak i będącego pod opieką specjalistyczną, bądź podstawową opieką zdrowotną (POZ) w warunkach ambulatoryjnych.

  4. Wprowadzenie do monitorowania bólu i efektów jego leczenia narzędzi, które opracowało Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Należy uwzględnić przede wszystkim „Kartę podstawowej oceny nasilenia bólu”, która może pomóc wdrożyć skuteczne leczenie przeciwbólowe, zwłaszcza lekarzom POZ.

  Lekarze i pacjenci są zgodni, że leczenie bólu powinno być integralną częścią terapii osób z różnymi schorzeniami, którym towarzyszą dolegliwości bólowe i cierpienie. Dotyczy to nie tylko pacjentów z nowotworami! Pacjenci z bólem przewlekłym nienowotworowym powinni mieć dostęp do leczenia bólu na zasadach przyjętych obecnie dla pacjentów onkologicznych i powinno być to realizowane we wszystkich ośrodkach medycznych w całym kraju.

  O tym, jak duży problem stanowi w Polsce ból przewlekły różnego pochodzenia świadczą statystyki. W naszym kraju cierpi z jego powodu 27 proc. dorosłej populacji, podczas gdy europejska średnia to 19 proc. Prawidłowo dobrana terapia bólu o umiarkowanym i silnym natężeniu nie tylko przynosi ulgę pacjentowi, ale może też zminimalizować liczbę powikłań towarzyszących zespołom bólowym oraz związanych z tym hospitalizacji. Metody, które oferuje współczesna medycyna są w stanie zapewnić skuteczne leczenie bólu aż w 90 proc. przypadków.

  Zgodnie z tzw. drabiną analgetyczną Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) leki przeciwbólowe dla pacjenta powinny być dobierane przede wszystkim z uwzględnieniem natężenia bólu oraz jego rodzaju i pochodzenia. Podobnie jak u pacjentów z chorobą nowotworową, u chorych cierpiących na silne bóle związane z innymi schorzeniami powinno się włączyć leczenie silnymi opioidami.

  Tymczasem, w Polsce pacjenci z bólem przewlekłym nienowotworowym są głównie leczeni przez lekarzy rodzinnych, którzy najczęściej nie mają wiedzy na temat możliwości prawidłowego monitorowania i leczenia bólu. Stosują oni zbyt długo i w nadmiernych dawkach nieopioidowe leki przeciwbólowe (takie jak paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ), które nie są skuteczne w terapii bólu o umiarkowanym i silnym natężeniu.

  W celu zwiększania dostępności analgetyków opioidowych dla pacjentów z bólem przewlekłym nienowotworowym, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Neurologiczne i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej opublikowały w październiku 2015 roku zasady dotyczące stosowania tych leków. Ma to również pomóc lekarzom, niezależnie od specjalizacji, dobierać skuteczną terapię przeciwbólową dla każdego chorego.

  W 20 października 2016 roku w konferencji prasowej pt.: „Potrzeby i rekomendacje w leczeniu bólu”, zorganizowanej w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”, udział wzięli: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Drobnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Katedra Prawa Medycznego Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant w dziedzinie Medycyny Paliatywnej Województwa Śląskiego i Opolskiego, dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, ekspert kampanii „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”, dr n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska – p.o. Kierownika specjalistycznej Poradni leczenia Bólu CM UJ w Krakowie, dr n. med. Jarosław Woroń – Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej CM UJ w Krakowie, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, pomysłodawca Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, organizator kampanii „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”.

  Pobierz komunikat prasowy 

 • Konferencja “Potrzeby i rekomendacje w leczeniu bólu”

  Dodano: Październik 20, 2016

  W 20 października 2016 roku z okazji Europejskiego Tygodnia walki z bólem  Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Eksperci dla Zdrowia zorganizowała konferencję prasową pt.: „Potrzeby i rekomendacje w leczeniu bólu”, w ramach prowadzonej kampanii społeczno-edukacyjnej „Nie ból się. Bądź wolny od bólu!
  Lekarze i pacjenci są zgodni, że leczenie bólu powinno być integralną częścią terapii osób z różnymi schorzeniami, którym towarzyszą dolegliwości bólowe i cierpienie. Dotyczy to nie tylko pacjentów z nowotworami! Pacjenci z bólem przewlekłym nienowotworowym powinni mieć dostęp do leczenia bólu na zasadach przyjętych obecnie dla pacjentów onkologicznych i powinno być to realizowane we wszystkich ośrodkach medycznych
  w całym kraju.

  Najważniejsze  potrzeby i rekomendacje jakie pacjenci i eksperci przedstawili w trakcie konferencji prasowej  to m.in.:

  1. Stworzenie systemowych rozwiązań prawnych gwarantujących realizację prawa pacjenta
   do świadczeń zdrowotnych łagodzących ból niezależnie od rodzaju i stadium choroby, wieku i miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Można to uzyskać wprowadzając zmiany
   do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której obecny zapis gwarantuje prawo do łagodzenia bólu tylko chorym w stanie terminalnym (art. 20 ust. 2 zdanie drugie: „Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień”). Po zmianach, prawo do leczenia bólu miałby zagwarantowany każdy pacjent.
  2. Wprowadzenie do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zapisu nakładającego, na wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, obowiązek oceniania dolegliwości bólowych u pacjentów, leczenia ich oraz monitorowania objawów niepożądanych zastosowanego leczenia.
  3. Opracowanie standardów postępowania przeciwbólowego w placówkach medycznych.
   Po wdrożeniu gwarantowałyby one objęcie opieką przeciwbólową każdego pacjenta, zarówno przebywającego w szpitalu, jak i będącego pod opieką specjalistyczną, bądź podstawową opieką zdrowotną (POZ) w warunkach ambulatoryjnych.
  4. Wprowadzenie do monitorowania bólu i efektów jego leczenia narzędzi opracowanuch przez  Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Należy uwzględnić przede wszystkim „Kartę podstawowej oceny nasilenia bólu” niezbedną do wdrożenia skutecznego leczenia przeciwbólowego, pomocną zwłaszcza lekarzom POZ.

  W spotkaniu  udział wzięli: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu,
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Drobnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Katedra Prawa Medycznego Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant w dziedzinie Medycyny Paliatywnej Województwa Śląskiego
  i Opolskiego, dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, ekspert kampanii „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”, dr n. med. Anna
  Przeklasa-Muszyńska
  – p.o. Kierownika specjalistycznej Poradni Leczenia Bólu
  CM UJ w Krakowie, dr n. med. Jarosław Woroń – Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej CM UJ w Krakowie, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, pomysłodawca Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, organizator kampanii „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”.

 • V Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

  Dodano: Październik 3, 2016

  Kampania Nie Ból się była uczestnikiem V Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej zorganizowanego 30 września - 2 października 2016 r. we Wrocławiu. Podczas spotkania rozmawialiśmy z lekarzami o problemach leczenia bólu, zapraszaliśmy do uczestnictwa w kampanii. Uczestnicy Kongresu wypełniali chętnie anonimowe ankiety dotyczące leczenia bólu aby przyczynić się do wprowadzenia zmian w tym zakresie.

 • Kampania „Nie ból się” na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

  Dodano: Wrzesień 16, 2016

  IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu odbywa się 15–17 września 2016 roku w Gdańsku. Jest to szczególne spotkanie, bowiem w tym roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Gdańsk wielokrotnie był gospodarzem spotkań lekarzy zajmujących się terapią bólu. Zawsze przyczyniały się one do istotnego pogłębienia wiedzy teoretycznej, a także praktycznych zastosowań różnych metod walki z bólem. Program spotkania obejmuje wszechstronny program naukowy omawiający najbardziej aktualne problemy, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania obowiązujących standardów w leczeniu bólu. Zaproszeni wybitni wykładowcy przedstawią najnowsze osiągnięcia oraz wytyczne postępowania w zależności od podziału kompetencji.

  W tegorocznym zjeździe kampania "Nie ból się"  jest gościem zjazdu PTBB. W ramach naszej obecności mówimy o potrzebach pacjentów dotyczących leczenia bólu i zapraszamy do wsparcia naszych działań.

  Więcej na temat zjazdu

   

 • Działania kampanii w okresie wakacyjnym

  Dodano: Lipiec 4, 2016

  Uprzejmie informujemy, że pomimo okresu wakacyjnego nasze działania na Facebook’u i stronie internetowej projektu będą prowadzone nadal. W lipcu i sierpniu zawieszona zostanie natomiast opcja “Zapytaj Eksperta” dostępna poprzez stronę internetową projektu.  Wszystkie Państwa pytania do Ekspertów, które wpłyną na naszą skrzynkę w tym okresie zostaną zachowane i odpowiedzi na nie Eksperci udzielą w późniejszym okresie.
  Pozdrawiamy

  Organizatorzy Kampanii

 • XVI Kongres Medycyny Rodzinnej

  Dodano: Czerwiec 3, 2016

  Od 2 czerwca w Kielcach Lekarze Rodzinni spotykają się podczas XVI Kongresu Medycyny Rodzinnej. Kampania „Nie ból się. Bądź wolny od bólu” będzie obecna na Kongresie w sobotę 4 czerwca. Kongres jest dla nas okazją, aby podkreślić, że każdy pacjent ma prawo do życia bez bólu i równego dostępu do terapii przeciwbólowej, niezależnie od rodzaju choroby. Pokażemy poradnik przygotowany z myślą o pacjentach  i przeprowadzimy ankietę w zakresie leczenia bólu wśród lekarzy rodzinnych.

  Chcielibyśmy podziękować Organizatorowi Kongresu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce za możliwość uczestniczenia w tegorocznym wydarzeniu.

  Termin i miejsce
  2-5 czerwca 2016 roku
  ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
  Centrum Kongresowe Targi Kielce

  www.kongres2016.pl

     

 • Radio PIK wspiera kampanię

  Dodano: Czerwiec 1, 2016

  Dziękujemy za wsparcie Radio PIK.

  pik4

 • Przewlekły ból dotyka jednego na pięciu Europejczyków

  Dodano: Maj 18, 2016

  EKSPERCI nawołują do zwrócenia uwagi na negatywne społecznie skutki bólu i nakłaniają decydentów do podjęcia działań w zakresie opieki przeciwbólowej w Europie. Nadszedł czas, aby UE uznała leczenie bólu za priorytetowe dla jej mieszkańców i całej unijnej gospodarki.

  W dniach 23-24 maja 2016 roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbędzie się sympozjum „Societal Impact of Pain” (SIP 2016), pod patronatem włoskiego Ministerstwa Zdrowia, na którym lekarze, politycy oraz reprezentanci grup wsparcia pacjentów cierpiących z powodu bólu będą dyskutować o społecznym znaczeniu bólu. Celem sympozjum jest m.in. budowanie świadomości dotyczącej potrzeb w zakresie leczenia bólu w Europie oraz dyskusja nad najważniejszymi wyzwaniami, celami oraz instrumentami w zakresie leczenia bólu. Ramy naukowe sympozjum SIP i platformy znajdują się pod nadzorem Europejskiej Federacji EFIC® Pain. W tym roku po raz pierwszy podjęto formalną współpracę z reprezentacją pacjentów- Pain Alliance Europe (PAE), a także Active Citizenship Network (ACN), partnerów dla SIP 2016.

  Więcej na: http:// https://www.sip-platform.eu/events/sip-2016/program.html

  Ulga w bólu ma zasadnicze znaczenie  dla osób chorych onkologicznie i pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Ból występuje u ponad 70% chorych na raka oraz u około 80% pacjentów z zaawansowanym rakiem i jest ważną częścią opieki paliatywnej. W dłuższej perspektywie, u 5 do 10% pacjentów, którzy pokonali chorobę towarzyszy silny ból, który przeszkadza im w codziennym funkcjonowaniu.

  Wiemy również, że bóle mięśniowo-szkieletowe powodują prawie 50% wszystkich nieobecności w pracy trwającej co najmniej trzy dni w UE i 60% trwałej niezdolności do pracy. W sensie ekonomicznym ból powoduje zmniejszenie udziału siły roboczej oraz zwiększenie wydatków na zasiłki socjalne. Bezpośrednie i pośrednie koszty chorób układu mięśniowo-szkieletowego oszacowano na € 240bn rocznie – do 2% PKB w całej UE.

  Informacje o Societal Impact of Pain

  Cele Sympozjum SIP  są określone przez Europejską Federację Oddziałów Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP®) (EFIC®). Wsparcia merytorycznego sympozjum udzieliło 65 organizacji na rzecz pacjentów oraz organizacji naukowych. Sympozjum ma na celu umożliwienie dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami, celami oraz instrumentami polityki zdrowotnej z dysponentami budżetów, decydentami oraz przedstawicielami systemu opieki zdrowotnej, tak aby ulepszyć sposoby leczenia bólu w Europie.

  Dla kierowników i dyrektorów zaangażowanych w podejmowanie strategicznych decyzji w kwestiach związanych z bólem z punktu widzenia narodowych systemów opieki zdrowotnej sympozjum stanowi znakomitą okazję do nawiązywania nieformalnych kontaktów oraz dzielenia się najlepszymi praktykami z władzami zdrowotnymi, firmami ubezpieczeniowymi oraz dysponentami budżetu z całej Europy. Dla pracowników służby zdrowia, pacjentów oraz przedstawicieli konsumentów sympozjum stanowi platformę do interakcji i prezentacji działań na rzecz poprawy standardów leczenia bólu.

  Informacje na temat EFIC

  Europejska Federacja Oddziałów Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (EFIC®) to multidyscyplinarna organizacja zawodowa działająca w obszarze nauki o bólu i leczenia bólu, w skład której wchodzą 34 Europejskie Oddziały Narodowych Towarzystw Badania Bólu. EFIC została założona w 1993 r. i reprezentuje 34 Towarzystwa Badania Bólu z 34 państw i blisko 20 000 naukowców, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów oraz innych pracowników służby zdrowia w Europie, zajmujących się badaniem i leczeniem pacjentów odczuwających ból.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików CookiesZamknij